ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:Начало arrow Проект Успех
Проект Успех

 

Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров”, за трета поредна година работи по проект Успех. Това са извънкласни и извънучилищни дейности в областта на изкуството, спорта и науката, целящи да осмислят свободното време на учениците. В резултат на дейностите си в различни клубове учениците придобиват знания, умения и компетентности, изявяват и развиват творческите си заложби. В нашето училище са организирани девет клуба, които участват 108 ученици: „Карикатура”, „Компютърна графика - изработване на рекламни материали”, „Пътят към себе си”, „Здравословно хранене’, „Спорт в свободното време”, „Да играем заедно”, „Енергия от природата”, „Първи стъпки в радиоелектрониката”, „Емоция”. Участието в групите допринесе за неформалното общуване между ученици, учители и родители, което от своя страна направи училището по-привлекателно за младите хора.

Виж галерия

 Арт - клуб „Карикатура ”

Арт - клуб „Стенопис” – ръководител: Атанас Бъчваров

Арт-клуб „Карикатура" по проект УСПЕХ се органи¬зира по желание на ученици от училище. Клубът обогатява знанията на карикатуристите в областта на историята на изобразителното изкуство. Участниците се занимават с изучаване анатомията и структурата на човешкото тяло, графични техники за рисуване и придобиват компютърни умения за деформация на образи.

 

 

 

 

Клуб "Компютърна графика - изработване на рекламни материали"

Клуб "Компютърна графика - изработване на рекламни материали " - ръководител: инж. Венцислав Василев

Учениците се запозна­ват с новите за тях програми: издателската - Adobe Page Maker и графичната - Corel Draw. Учат се да овладяват техниките на изобразяване -графично и цветово. Това раз­вива у тях качества на прециз­ност, концентрация, точност, умение за вземане на реше­ния за избор на дизайн и рабо­та в екип. Съвместната дей­ност в клуба изгражда редица позитиви у младите хора.

 

 

 

 

Клуб "Да играем заедно"

Клуб "Да играем заедно" - ръководител: Тошко Цветков

Занятията се провеждат в общежитието на ПГПТ „А. Ц. Буров”. Учениците участват в различни видове игри: занимателни, образователни, логически и компютърни, които развиват различни качества като наблюдателност, упоритост, воля и точност. Специално място е отредено и на спортните игри. По време на занятията се разиграват игрови ситуации и се провеждат турнири между учениците. Не на последно място така се оползотворява свободното време на учениците като превенция срещу проявите на агресия.

 

 

 

 

Клуб "Пътят към себе си"

Клуб "Пътят към себе си" - ръководител: Татяна Кюранова

Участието в клубa позволи по-внимателното и задълбочено проучване на индивидуалните особености и заложби на учениците. Разширяването на формите за социална интеграция не само в междучасията, а и в занимания по интереси и извънучилищни дейности, подпомагат творческото партньорство на учениците в процеса на общуването. За целта те участваха в поредица занятия, които им позволиха срещи с представители на различни институции и организации. Тези срещи ги мотивират да участват по-пълноценно и ангажирано по редица социални проблеми. Заниманията са и с възпитателен ефект – участниците намират нови приятели, обучават се и се забавлявт чрез интерактивни методи, развиват различни свои умения и потребности.

 

 

 

 

Клуб "Спорт в свободното време"

Клуб "Спорт в свободното време" - ръководител: Маринела Маринова

В клуба вземат участие петнадесет ученици от девети, десети и единадесети клас. Учениците участват активно в провежданите тренировки, повишават физическите си качества и спортни умения. Реализирането на всички планирани дейности по проекта се осъществява благодарение на добрата материална обезпеченост и база. Бяха закупени футболни, волейболни, баскетболни топки и хилки за тенис на маса. Осигуряването на тези спортни пособия засили интереса на учениците, направи ги по-отговорни и амбицирани да усъвършенстват спортните си умения.

 

 

 

 

Клуб "Здравословно хранене"

Клуб "Здравословно хранене"- ръководител: инж. Пенка Трифонова

В клуб "Здравословно хранене" участват ученици от 9-12 клас заедно с учениците със специални образователни потребности.

Здравословното хранене е разнообразно и балансира­но. То е ключ към добро здра­ве и успех в училище. Целта на клуба е участниците да при­добият умения да съставят разнообразно здравословно меню и да спазват хигиените правила, свързани с безопасността на храната. Участниците в клуба представят своите красиво оформени предястия и специалитети на кулинарни изложби. Тези представителни изяви са изключитено интересни и запомнящи се. Учениците споделят, че прилагат и у дома наученото в клуба.

 

 

 

 

Клуб "Енергия от природата"

Клуб "Енергия от природата"- ръководител: инж. Славка Маджарова

Идеята на клуба е да се предизвика интерес към енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия. Участниците се запознават с различните възможности за използване на слънчевата енергия, принципа на работа на слънчевите панели; какво представляват вятърните генератори, как се получават биогазовете . Чрез интерактивни компютърни игри научават как може да се пътува икономично като се опазва природата и как може да се пести енергия вкъщи.

 

 

 

 

Клуб "Първи стъпки в радиоелектрониката"

Клуб "Първи стъпки в радиоелектрониката" - ръководител: инж. Антоанета Иванова

Целта на клуба е да се провокира развитието на кон­структорската и творческа мисъл на младите хора. Това се реализира чрез последо­вателно преминаване през различни етапи на констру­иране, разработка, експери­ментиране и тестване на мо­дели и схемни решения. Рабо­ти се по няколко направления: усвояване на умения за монтаж на електронни еле­менти и интегрални схеми; из­мерване на електронни елементи, работа с мултицет; конструиране и изпъл­нение на електронни модели.

 

 

 

 

Клуб "Емоция"

Клуб "Емоция" - ръководител: Валентина Иванова

Учениците имат възможност да изявят себе си чрез приложни изкуства, музика и танци. Членовете на клуба придобиват нови умения, учат се да опазват природните ресурси чрез рециклиране и нестандартни приложения на предмети от бита. Голям интерес предизвика изложбата от картички, вази, бижута и мартеници, изработени от рециклирани материали. В клуба всеки е приет с идеята да се научи да приема различните, да се наслаждава на това, което е, в дух на разбирателство и взаимопомощ. Експериментирайки, участниците в клуба се учат да се доверяват един на друг. Творческата атмосфера премахна бариерите в общуването, направи ги по-отговорни Учениците работят, творят и успяват, обединени не само от своите любими интереси и занимания, но и от идеята, че ЗАЕДНО е формулата към УСПЕХ-а. Тази добра практика ще продължи и занапред, защото всяка подобна инициатива има бъдеще.