ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:Начало arrow Уч.настоятелство

Училищно настоятелство Печат Е-мейл

 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО


Училищно настоятелство при Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров”- Русе е сдружение с дейност в частна полза, регистрирано от Русенски окръжен съд с решение №2273 от 22.10.2002г. по ЗЮЛНЦ, и вече 19 години подпомага училището в дейността му.

На 04.03.2021 г. се проведе Годишно отчетно-изборно събрание на настоятелството за 2019-2020 година, в дневния ред на събранието бяха включени за разглеждане отчета за дейността на настоятелството за предходните години, както и избор на нови управителен и контролен съвет, промяна на устава и приемане на нови членове. Положителен факт е заявеното желание от шестнадесет кандидата за нови членове, като четиринадесет бяха от квотата на родителите на ученици от VIII, IX и X клас. Това е показател за заинтересоваността на родителите от живота на училищната общност.

За Председател на Управителния съвет на настоятелството беше преизбран доц. д-р Емануил Коларов от Русенски университет "Ангел Кънчев".


Основна цел на настоятелството е да работи за развитието на обучението и възпитанието на учениците в Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров” и за утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество.


Настоятелството изпълнява следните задачи:


- обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на училището, както и решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на училището;


- грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;


- подпомага училището за възстановяване и увеличаване на училищните имоти, за тяхното ефективно стопанисване и целесъобразно използване;


- подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база;


- подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователните програми по интересите и проблемите на учениците;


- подпомага и съдейства за включване на родителите при работата в училище и извън него с учениците.


Дейности:


- урежда ученически и благотворителни вечери, изложби, срещи, концерти и балове;


- организира участие в благотворителни мероприятия и актове на милосърдие;


- чрез свои представители участва в обмен на информация със сродни и други организации в страната;


- събира финансови и материални средства за обезпечаване дейности на учениците;


- участва самостоятелно или съвместно с други организации и фирми в проекти, финансирани от държавата и други организации и фирми.


Уважаеми родители, бивши ученици, общественици, граждани,

 

С Вашата помощ можем да направим заедно много за повишаването на качеството на българското образование и възпитанието на нашите деца като свободни, мислещи и можещи личности!


IBAN: BG36BPBI79211041064801

BIC код: BPBIBGSF

В края на 2020 година беше извършена пререгистрация на настоятелството в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията.