ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:Начало arrow Документи arrow Училищни arrow План за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ

План за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ Печат Е-мейл
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ
 
” АТАНАС ЦОНЕВ БУРОВ” – ГР. РУСЕ
 
                                                                 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАН
 
 
ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ,АВАРИИ, КАТАСТРОФИ,
ПОЖАРИ И ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ
 
 
 
В ПГПТ “АТАНАС ЦОНЕВ БУРОВ” - РУСЕ
 
 
 
                                  
 
 
                                   СЬГЛАСУВАН С КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ
                            Председател на съвета по сигурност и управление при кризи
                                                                                    
                                  
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РУСЕ, септември, 2012 година


ЧАСТ ПЪРВА
А. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА:
І. Строителна характеристика:
            1. Застроена площ:
а)ПГПТ: 960 кв.м
б)Учебни работилници:
ул. „Розова Долина” № 32 – 894 кв.м
ул. „Розова Долина” № 42 - 1232кв.м.
                        в)Общежитие: 544 кв.м.
2.Брой сгради:
а). Училищна сграда, ул. „Цар Калоян”11
б). Учебни работилници, ул. „Розова Долина” № 32, ул. „Розова Долина”  № 42
в). Общежитие, бул. „Липник” 119
3. Етажност на всяка от тях:
а). Училищна сграда – 4 (четири) етажа;
б). Учебни работилници – 2 (етажа);
в). Общежитие – 5 (пет) етажа.
4. Степен на пожароопасност: трета група
5. Тип строителство сьгл.чл.123 от Наредба № 5/21.05.2001:
а) Училищна сграда: конструкция: МС
б) Учебни работилници: конструкция: МС
в) Общежитие: конструкция: П
                    6. Подпокривно пространство в училищната сграда: дьрвено
            ІІ.Училището е разположено в близост до главен пьт с интензивно движение
СГРАДА НА ПГПТ „А.Ц.БУРОВ”
УЛ. „ЦАР КАЛОЯН” № 11
СУТЕРЕН – централно ел.табло, склад, котелно помещение, дърводелна работилница;
І ЕТАЖ –  помещение за видеонаблюдение, стая на помощен персонал, 4 (четири) класни стаи, газова лаборатория, физкултурен салон, библиотека, санитарен възел, работилница – готварство, кабинет по сервиране;
ПРИСТРОЙКА: І ЕТАЖ – кабинет на помощник директор АСД, стая за отдих; ІІ ЕТАЖ – счетоводство и каса
ІІ ЕТАЖ – кабинет на Директор, помощник директор по учебна дейност, секретар, учителска стая, методичен кабинет, 3 / три / учебни стаи,  един компютърен кабинет, кабинет „Моделиране” и „Рисуване”, сервизни помещения;
ІІІ ЕТАЖ – 4 (четири) класни стаи, 2 (два) кабинета по „Техническо чертане”
 2 (два) компютърни кабинета, 2 (две) хранилища, сервизно помещение;
ІV ЕТАЖ – 3 (три) учебни стаи, мултимедиен кабинет, 2 / две /хранилища, 1 склад
Отоплението в училището е локално на газ.
УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ
            ПЪРВИ КОРПУС „Розова Долина” № 42
            І ЕТАЖ – коридор, стая модулно обучение, стая на пом.директора, учителска стая, склад № 1, работилници по хладилна техника № 1 и № 2, работилници по шлосерство №1 и № 2, склад № 2, склад № 3;
            ІІ ЕТАЖ – коридор, стая – обслужващ персонал, работилница – ел.техника, 4 (четири) учебни стаи;
ВТОРИ КОРПУС „Розова Долина” № 32
Кабинет по „Заваряване”, Работилница по Заваряване”, учителска стая, стругарна работилница, инструментална, стая за майсторите, работилница за борверг, работилница по „Газова техника” – 4 /четири/, сервизни помещения, работилница по шлосерство № 3
ТРЕТИ КОРПУС „Розова Долина” № 42
Сервизни помещения, пресова работилница, работилница по шлосерство № 4, работилница по заваряване /стара/
Отоплението на училищните работилници е централно – ТЕЦ.
 
 
 
ОБЩЕЖИТИЕ
БУЛ. „ЛИПНИК” 119
 
Общ брой през деня: Ученици 200, Възпитатели 11, Непедагогически персонал 5;
Общ брой през нощта: Ученици 200, Възпитатели 2, Непедагогически персонал 1;
Общ брой през почивните дни: Ученици 100, Възпитатели 4, Непедагогически персонал 2
 
 
МАЗА -          № 1 – склад за легла                         № 7 – склад за столове
            № 2 – парно                                      № 8 – склад за столове
            № 3 – умивалници                           № 9 – работилница, майстор
            № 4 – склад за консумативи                       № 10 – склад за чаршафи,
 одеала, килими
                        № 5 – склад за пружини, маси,       № 11 – склад за чаршафи,
столове                                                         одеала, килими
                        № 6 – склад за столове, маси,                     № 12 – склад за стъкла
                                   пружини
 
І ЕТАЖ -        № 101 – домакин
                        № 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112 – апартаменти ползватели
                        № 110 –трапезария
№ 111 – компютърен кабинет                                         
№113 – приемна
№ 114 - портал
                                                                   
ІІ ЕТАЖ -       № 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 – ап. за ученици
                        № 211 – трапезария                                     № 213 – възпитател
                        № 212 – занималня
 
ІІІ ЕТАЖ -      № 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 – ап. за ученици    
                        № 311 – трапезария                                     № 313 – възпитател
                        №312 – занималня
 
ІV ЕТАЖ -     № 401,402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 – ап. за ученици
                        № 411 – трапезария                                     № 413 – възпитател
                        № 412 – занималня
 
V ЕТАЖ -       № 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 – ап. за ученици    
                        №511 – трапезария                                      № 513 – възпитател
                        № 512 – занималня
Отоплението на общежитието е централно – ТЕЦ.
 
 
Б. ПГПТ “Атанас Цонев Буров” има общо 644 личен състав:
От тях:
І. УЧЕНИЦИ:
- В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 169;
- В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 233;
- В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 6
- В ОБЩЕЖИТИЕ – 214
ОБЩО УЧЕНИЦИ: 622
ІІ. УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ – 40       
 
ІІІ. НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ – 21
 
В. ЦЕЛИ НА ПЛАНА
 
І. Да се извърши организация за работа и действия на ръководството, учителите, обслужващия персонал и учениците при възникване на бедствия, аварии и  катастрофи /БАК/,
застрашаващи живота и здравето им, след извършване и оценка на обстановката, даденостите и категорията на учениците.
ІІ. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на БАК.
ІІІ. Запазване живота и здравето на личния състав на училището.
 
Г. ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА,ОБЩИНАТА,КМЕТСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО:
 
І. ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ;
ІІ. НАВОДНЕНИЕ;
ІІІ. СНЕЖНИ БУРИ,ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ;
ІV. ПОЖАР;
V.КРУПНИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ;
VІ. АВАРИЯ В АЕЦ.
 
 
Д. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
 
ОРГАНИ И ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
В ПГПТ “А.Ц.Буров” – гр.Русе са изградени:
 
1. УЧИЛИЩЕН ЩАБ ЗА защита при бедствия В пгпт „а.ц.бУРОВ” – ГР. рУСЕ
1.1.            Състав на щаба – Определя се сьс заповед на председателя, сьгласно Приложение 1.
1.2.            Задачи на щаба:
·        Да организира защитата на личния състав при бедствия,аварии и катастрофи;
·        Да организира обучението на учениците и да изготвя ежегодно план-график за провеждане на обучението им за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари съгласно дадената от МОМН програми;
·        Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение.
·        Да поддьржа органите и групите в готовност за действия при бедствия, аварии и катастрофи..
 
2.      Група за наблюдение и оповестяване:
2.1 СьставЪт на групата/Определя се сьс заповед на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПК В УЧИЛИЩЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ конкретните УСЛОВИЯ И вЪзможности /- Приложение 2
 2.2 Задачи на групата:
·        Да организира непрекьснато наблюдение при обявена опасност от бедствия, аварии и катастрофи в района на училището;
·        Да обходи района на училището веднага след бедствията, аварията или катастрофата и да осигури пьрвата информация за пострадалите и сьстоянието на сградния фонд;
·        Да подпомогне председателя на ПК на училището при изясняване на цялостната обстановка след бедствие, авария или катастрофа;
·        Да информира своевременно ПК за възникнали промени в обстановката.
 
 
3.      Санитарен пост-/Определя се сьгласно заповед на председателя на ПК/ - Приложение 2
3.1. Задачи на санитарния пост:
·        Да провежда ежегодно обучение за оказване на първа медицинска помощ;
·        Да участва в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия в училището;
·        Да подпомогне в реална ситуация изпратените от общината медицински сили в усилията им за спасяване на живота на пострадалите.
4.      Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита (ИСЗ). -/Определя се сьгласно заповед на председателя на Щаба за ръководство
       /Приложение 2/
4.1  Задачи на групата:
·        Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ, съгласно дадените указания;
·        При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване на необходимите количества;
·        Да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ;
·        Да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ;
·        Да изготвя списъци с размерите на необходимите ИСЗ, като данните се актуализират в началото на учебната година;
·        Да осигури подръчни средства за защита /памучно-марлени превръзки, кърпи/ при липса на ИСЗ в общината.
 
5. ГРУПА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОЛЕКТИВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА /ХЕРМЕТИЗИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ/
5.1 Състав на групата /определя се съгласно заповед на председателя на ПК/ - Приложение № 2
5.2 Задачи на групата: /при неизградено защитно съоръжение/, при необходимост:
-         Да определи подходящи за херметизиране помещения в сградата;
-         Да организира при необходимост бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в сградата;
-         Да раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на помещенията – Приложение № 10;
-         Да организира при необходимост бързото херметизиране на предварително определените помещения;
-         Да следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се използват по предназначение.
6. Група за противопожарна защита
6.1 Състав на групата / определя се съгласно инструкциите на ОУПБЗН и заповед на председателя на ПК/ - Приложение № 2.
6.2 Задачи на групата:
/Задачите се определят съгласно инструкциите на ОУПБЗН и заповед на председателя на ПК/ - Приложение № 2.
Дейността на комисията, съставът и задачите на групата за противопожарна защита, структурирането и разработването на План за действия при пожар в училищната сграда се съгласуват с ОУПБЗН Същият е неразделна част от този типов план.
Д. Организация на защитата на учащите се, учителите и персонала при бедствия и аварии.
 
1.      Мероприятия за поддържане в постоянна готовност на комисията:
·        Тренировки по собствен план;
·        Участие в тренировки и учения по план на Общинската комисия за защита на населението при бедствия и аварии;
·        Непрекъснато актуализиране и коригиране на плана за оповестяването;
·        Организиране и провеждане на обучението по въпросите на ГЗ, МСЗ, ППЗ.
Ежегодно изготвяне на план-график за обучение сьвместно с ГЗ-община Русе през периода февруари- юни 2012 г.
 
 
2.      Оповестяване и привеждане в готовност
2.1 При възникване на бедствие, пожар, терористични действия и др. извънредни обстоятелства и инциденти с ученици и учители, при които има пострадали или са нанесени сериозни материални щети, незабавно председателят или неговият заместник подава първоначална информация на телефон 112, на кмета на община Русе и на началника на РИО -  гр. Русе.
2.2 След като щабът за защита при бедствия в ПГПТ „А.Ц.Буров” – гр. Русе  изясни фактите и обстоятелствата, в срок до 24 часа  изпраща писмен доклад до началника на РИО – гр. Русе за състоянието на пострадалите, размера на настъпилите щети и предприетите действия по уведомяване на родителите и компетентните институции.  
2.3 На щаба за защита при бедствия и аварии съгласно Приложение 3.
Щаба се оповестява при:
·        Опасност и критична ситуация, породена от бедствие, авария или катастрофа и пожар (т.е. при реална обстановка);
·        Провеждане на учение по Плана на ПОбК за ПБЗН;
·        Проверка на готовност на щаба за ръководство;
·        По решение на председателя.
2.4 Привеждане в готовност на комисията.
щаба за защита при бедствия / съгл.Приложение № 1/ се събира на определено място, анализира обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват:
-         мероприятия за незабавно изпълнение;
-         редът за действия;
-         задачите;
-         редът за обмен на информация;
-         съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях
2.4.Оповестяване на групите
Оповестяването на групите се извършва съгласно - Приложение № 4
2.5.Привеждане в готовност на групите
Групите се събират в учителската стая.
Доуточняват се задачите. Получават се видовете имущества /Приложение № 13/
 
Е. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ И ДРУГИ АВАРИЙНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
 
І.Управление на действията при бедствия, аварии и катастрофи
Извършва се от инж.Анета Петрова Христова – председател на ПК, а при отсъствие или невъзможност от инж. Емилия Денева Братоева – секретар
В случай, че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от високите етажи и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни формирования, ръководството се извършва от председателя /секретаря/ на ПК до пристигането на специализирани екипи и действията продължават под ръководството на общия ръководител на спасителните работи.
ІІ. Ред за въвеждане на плана и информиране на личния състав на училището.
Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието /аварията/ и мащабите.
1.Оповестяване на личния състав:
      а) В учебно време /Приложение № 5/ оповестяването се извършва от секретаря на ПК – инж.Емилия Денева Братоева
      б) Във времето от 17.00ч. до 7.00ч. оповестяването се извършва от председателя на ПК – инж.Анета Петрова Христова
      в) В почивните дни оповестяването се извършва от председателя на ПК - инж.Анета Петрова Христова, а в негово отсъствие от зам.председателя на ПК - инж. Тодор Георгиев Христов
Оповестяване на ученици, учители, обслужващ персонал:
В учебно време / Приложение 4/   извършва се от директора/председател на щаба за ръководство/, а в негово отсъствие – от ПДУД, ПДУП, ПДАСД.
·        Училищен звънец;
·        Радиоуредба;
Специфичен и познат за всички сигнал за видовете опасности, подавани за населението:”Вьздушна опасност”; “Отбойот вьздушна опасност”;”Опасност от радиоактивно заразяване”;”Опасност от химическо и бактериологическо заразяване”;”Наводнение”.
Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност в работата, за да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат информирани ръководството, педагогическия, административния, обслужващ персонал и работниците, които да извършат мероприятията по информиране и организиране на действията на учениците.
2. Осигуряване с индивидуални средства за защита /ИСЗ/
Осигуряване на учащите се с ИСЗ
 2.1. Група за получаване и раздаване на ИСЗ
          - Иванка Димитрова Димитрова (домакин на ПГПТ) – отговорник на групата: сл.тел: 519 – 701,   дом.тел. 851-382, моб. телефон: 0893532839
Раб.място – стая № 22, склад за съхранение и раздаване на ИСЗ – хранилище в кабинет № 28
          - Даниела Янакиева Димитрова (домакин в общежитие) – член на групата
сл.тел. 519-860, дом.тел.: 519-573, моб. телефон: 0887168526, раб.място: стая на домакина № 101 и портал
           - Милена Тодорова Стоянова(началник склад в учебни работилници)-член на групата
сл.тел.: 519-703, моб. телефон: 0877737200, раб. място: склад- корпус 1 в учебни работилници
            - Владимир Николов Владимиров(шофьор)-член на групата
сл.тел: 519 – 701, дом.тел.: 829110, моб. телефон: 0894360460
Раб. място: дърводелска работилница- училищна сграда
           -Младен Атанасов Георгиев – член на групата
сл.тел.: 519 – 701, моб. телефон: 0876561445
Раб. място: дърводелска работилница - училищна сграда
2.2 Действия на групата за получаване и раздаване на ИСЗ, в случай на възникване на критични ситуации, при които се налага раздаване на ИСЗ
 
УЧЕБНА СГРАДА
1.      ИСЗ се получават от склада – хранилище в кабинет № 28.
2.      ИСЗ се раздават от Иванка Димитрова и Младен Георгиев.
3.      Най-напред се раздават ИСЗ на учениците.
4.      ИСЗ за учениците се получават от преподавателите за класовете, с които са заети в момента, според броя на присъстващите ученици и по списъците с номерата на противогазите, намиращи се дневниците на класовете.
5.      Преподавателите получават ИСЗ за учениците от Иванка Димитрова и ги раздават.
6.      Всички работници и служители получават лично ИСЗ от Младен Георгиев – хранилище в кабинет № 28.
7.      В случай на отсъствие на Иванка Димитрова и Младен Георгиев, те се заместват съответно от Евелина Арсова и Георги Маринов
 
О Б Щ Е Ж И Т И Е
1.       Дежурните възпитатели съобщават броя на необходимите ИСЗ на Даниела Я.Димитрова, според ситуацията – дали в този момент учениците са на училище или са в общежитието
2.       Даниела Я.Димитрова информира на тел. 519-701 за необходимия брой и номера ИСЗ – за ученици и щатен персонал. Ако това е невъзможно, пристига лично в училището и ги получава от хранилище в кабинет № 28.
3.       Транспортирането на ИСЗ до общежитието се извършва от Владимир Владимиров с микробус “Фолксваген Транспортер” № Р 7435 РА и се придружават от Даниела Я.Димитрова , ако лично ги е получила.
4.       Дежурните възпитатели получават от Даниела Димитрова (стая № 101) ИСЗ и ги раздават на учениците.
5.       В случай на отсъствие на Даниела Димитрова и Владимир Владимиров, те се заместват от дежурен възпитател и Никола Петков.
 
УЧЕБНИ   РАБОТИЛНИЦИ
 
1.      Учителите по практика съобщават на Милена Стоянова за необходимия брой ИСЗ според групите, които са на практика в момента.
2.      Милена Стоянова съобщава на тел. 519-701  за броя на необходимите ИСЗ. Ако това е невъзможно, пристига лично в училището и ги получава от Иванка Димитрова - хранилище в кабинет № 28.
3.      Транспортирането на ИСЗ до учебни работилници се извършва от Владимир Владимиров с микробус “Фолксваген Транспортер” № Р 7435 РА и се придружават от Милена Стоянова, в случай че тя ги е получила.
4.      Учителите по практика получават от Милена Стоянова (склада в І корпус) ИСЗ и ги раздават на учениците.
            В случай на отсъствие на Милена Стоянова и Владимир Владимиров , те се заместват от
            Христо Николов и Никола Петков.
ИСЗ за учащите се и личния състав на училището се съхраняват в собствен      склад – помещение в сградата на училището.
2.3. Получаване на ИСЗ
ИСЗ се получават от началник склад, който се явява началник на групата за получаване и раздаване на ИСЗ -/по указания в т. 2.2 начин/. За необходимите ИСЗ ежегодно се изпраща заявка до отдел ГЗ.
2.4. Раздаване на ИСЗ
Раздаването става въз основа на предварително изготвен план –/по указания в т. 2.2. начин/. При раздаването се изисква Раздавателно- приемателна ведомост./Приложение 9/
 
ЧАСТ ВТОРА
           
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
 
Земетресението е природно явление, породено от внезапното и бързо разместване на част от земната кора в резултат от рязкото освобождаване на натупаната в земните недра енергия. Съпроводено е с появата на сеизмични вълни, пораждащи трептения в земните пластове и повърхност.
Освен с разрушаване на сградите, земетресенията разрушават или прекъсват дейността на основни инфраструктурни съоръжения - електричество, топло и газоподаване, водопроводни и канализационни мрежи, телефонни услуги и др. След силни земетресения водата във водопроводната мрежа може да е силно замърсена и да не става за пиене - негодна е за употреба. Друг много опасен вторичен ефект са пожарите, предизвикани от неизключени уреди, къси съединения, взривове, повреди в заводски инсталации, засегнати складове за горива. Гасенето е много трудно, а димът и евентуалните задушливи газове и токсични замърсявания от пожарите или възникнали повреди в химически, металургични и др.предприятия представляват сериозна опасност за населението. Наложително е бързото отдалечаване от такива райони; Повредите и разрушенията на големи водни съоръжения могат да доведат до наводнения, свлачища, кални потоци.
На по-късен етап могат да възникнат епидемии, следствие влошаване на санитарно-хигиенните условия на живот. Неприятни последици са и появата на кражби и мародерстване от засегнатите райони.
България е с висока сеизмична активност - 97 на сто от територията и е застрашена от сеизмични въздействия. На територията на нашата страна най-опасните сеизмични зони, с възможен магнитуд 7.0 и по-висок, са Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската.
Област Русе попада в сеизмичните зони на Шабла, Горна Оряховица и планината Вранча, Румъния.
Последните силни заметресения, засегнали област Русе са Вранчанското през 1977 г. с магнитуд 6.3 по Рихтер и Стражишкото през 1986 г., 7-8 степен по скалата на МШК.
Няма закономерна цикличност. От сеизмичното райониране на страната, Русенска област изцяло попада в максимално предполагаема зона със сеизмична активност 8 степен по скалата на МШК.
Земетресенията от 8-ма степен предизвикват многобройни повреди, повреди, пукнатини, откъртване на мазилки, падане на комини, разрушаване на отделни сгради, разрушаване на етернитови и бетонови тръби, скъсване на местата на присъединяване на водоснабдителната мрежа към съоръженията, възможно изчезване на води от водоизточниците.
1. Изготвяне на анализ и оценка на риска от земетресение - да се извади
от паспорта на сградата / до земетресение с какъв магнитуд и интензивност
сградата ще е устойчива/. Анализ от възможните земетресения, които биха
възникнали на територията на Област Русе
 
2.     Наличие в близост на обекти, които при земетресение биха
предизвикали вторични поражения /да бъдат описани високи околни сгради,
промишлени обекти, намиращи се в близост до учебното заведение /ако има
такива/, работещи и съхраняващи токсични химични вещества /ТХВ/, пожаро и
взривоопасни материали/
 
3. Органи и сили, с които ще си взаимодейства училищния щаб за защита
при бедствия /УЩЗБ/ - разпределение на задълженията в УЩЗБ, лица за
изпълнение на предвидените мерки, начин на взаимодействие със съставните
части на Единната спасителна система
Актуализиране на телефонните номера, на които ще се подават сигнали и чрез които ще се осъществява взаимодействието:
- единен европейски номер за спешни повиквания - тел. 112;
- ОУПБЗН Русе - дежурни в оперативен координационно-информационен център /ОКИЦ/ - тел. 882333; 882358
- дежурен на общински съвет за сигурност на съответната община: Община Русе-тел. 820111; 882283;
4. Ред за действия на УЩЗБ по време и след земетресението
4.1.По време на земетресението - спазване на изискванията за безопасност, ръководени от учителя, който е в класната стая - недопускане излизане на учениците от класната стая, ако не могат да излязат в рамките на 10 секунди, заемане на безопасните места в класните стаи, поясняване на учениците как ще се извърши напускане на сградата на училището/детската градина.
4.2. След преминаване на труса /около 60 сек./, се извършва следното: 4.2.1. УЩЗБ организира наблюдение за уточняване обстановката в училището - пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално-енергийната система и др., определят се   пътищата за безопасно извеждане на учениците.
4.2.2. Организира се извеждането на учениците /децата/ и персонала веднага след първия трус /след около 60 сек./ на определеното от УЩЗБ място
4.2.3.   Ръководителят на групата по евакуация, ред и сигурност
организира отварянето на изходните врати /аварийни изходи/, ако състоянието
им позволява това, осигурява безопасността на учениците/децата при
евакуацията и докладва на ръководителя на УЩЗБ - директора, за напускането
на сградата от всички лица.
4.2.4.   На двора учениците/децата се строяват и им се прави проверка, за
резултатите се докладва на директора.
Ако има липсващи, УЩЗБ организира издирването им в сградата, като при необходимост изисква помощ от специализирани служители от силите на ЕСС.
Медицинското лице на учебното заведение оказва долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до болнични заведения.
4.2.5 Членовете на УЩЗБ преценяват за опасността от поражения на ценни материали и ако се налага организират тяхното изнасяне.
4.2.6. УЩЗБ отправя искания до силите за спешно реагиране за оказване помощ и извършване на спасителни и неотложно-възстановителни работи при необходимост и поддържа непрекъсната връзка с дежурния по общински съвет за сигурност и ОКИЦ - ОУПБЗН Русе.
5. Места и маршрути за временно извеждане - Местата и маршрутите за временно извеждане се определят от кмета на съответната община.
5.1.      Случаи, в които се разпорежда временно извеждане - Временно извеждане се организира тогава, когато се очаква районът на училището/детската градина да е застрашен от: срутване на опасни сгради; обгазяване от ТХВ, следствие възникнали аварии и пожари; опасност от взрив.
5.2.      Маршрути за временно извеждане - Маршрутите за временно извеждане се определят в зависимост от конкретната ситуация. Определят се маршрути, преминаващи далече: от високи и засегнати сгради, създаващи опасност от самосрутване; от електропроводи на ниско и високо напрежение и др. опасности.
6. Действия след напускане зоната на разрушения
6.1 Класните ръководители/ръководителите на групи в детските градини уведомяват родителите за
мястото, където са изведени учениците/децата. Уведомяват се и родителите на пострадалите ученици/деца и се посочва лечебното заведение, където са откарани.
6.2 УЩЗБ издирва и устройва учениците, чиито семейства са пострадали
 
 
ЧАСТ ТРЕТА
 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ
 
 
Наводнението представлява временно заливане на значителна част от сушата с вода в резултат от действието на природни явления или разрушаване на хидро-технически съоръжения - язовирни стени, бентове, диги и др.
Наводненията са едни от най-често срещаните и най-страшни бедствия за човечеството. Те заемат първите места в черните статистики по брой на жертви и нанесени материални щети на човечеството.
Районът на област Русе е сравнителна сух, като средногодишната сума на валежите е около 560 мм, а средният годишен брой на дните с валежи е приблизително 139. Снежната годишна покривка е с дебелина около 15 см.
В Област Русе наводненията най-често са предизвикани от поройни, продължителни валежи и при интензивно топене на снеговете по поречията на реките, особено на р.Русенски Лом.
Валежният режим поставя редица проблеми, свързани с повърхностното оттичане и канализацията, особено при наличие на високи подпочвени води.
Наводнения могат да настъпят и в резултат на преливане на водите или при пълно или частично разрушаване на стените на големи и малки (микро) язовири. Особено разрушителни ще се окажат наводненията, свързани с преливането на язовирите: Баниска, Николово и покачване нивото на р.Русенски Лом, р.Баниски Лом,
Значителни наводнения могат да настъпят по поречието на река Дунав -през месец май (при обилно топене на снеговете в Алпите) и през февруари-март - в резултат на ледоходи. Застрашени са от напълно или частично заливане населените места: Мечка, Сандрово, Мартен, Ряхово, Кривина и др. и селата по поречието на р.Русенски Лом и р.Баниски Лом
Практиката показва, че най - често наводненията се причиняват от два и повече фактори, които въздействат едновременно.
Наводненията в значителна степен могат да бъдат прогнозирани, което дава възможност да се определи времето, характерът и очакваните размери и да се предприемат адекватни мерки за защита на населението и предотвратяване на последиците.
 
Изготвяне на анализ и оценка на риска от наводнение
 
                     1.Прогноза оценка за въздействието върху учебното заведение -
училището, детската градина /рискове за учебното заведение съгласно
общинския план за защита при бедствие/
                     2.Сигнали за оповестяване;
                     3.Органи и сили, с които ще си взаимодейства училищния щаб за защита
при бедствия /УЩЗБ/ - разпределение на задълженията в УЩЗБ, лица за
изпълнение на предвидените мерки, начин на взаимодействие със съставните
части на Единната спасителна система
Актуализиране на телефонните номера, чрез които ще се осъществява взаимодействието - т.З от частта "План за действия при наводнение"
          4. Ред за действия на училищния щаб за защита при бедствия /УЩЗБ/: След подаден сигнал чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване:
4.1.3а опасност от наводнение:
4.1.1.      Организира дежурство /денонощно дежурство за тези училища, детски градини и обслужващи звена, които са с непрекъсваем режим на работа/ и осигурява връзка с дежурния по общински съвет за сигурност и ОКИЦ -ОУПБЗН;
4.1.2.      Стриктно изпълнява решенията на общинския щаб за защита при бедствия;
4.1.3.      Организира изнасянето на материални ценности и документи от помещенията, в които има опасност от наводнение;
4.1.4.      Организира временно прекратяване на заниманията в помещенията, застрашени от наводнение;
4.1.5.      Доуточняване маршрутите и местата за подслоняване до
преминаване на опасността.
4.2. След възникване на наводнението
4.2.1.    Оповестяване на личния състав. Уточняване на отговорните лица за
оповестяване и сигналите за оповестяване – чрез звънец
В учебно време оповестяването се извършва от инж. Емилия Денева Братоева  - секретаря на УЩЗБ; в извънучебно време от инж. Анета Петрова Христова – председател на ПК и инж. Тодор Георгиев Христов – зам. Председател на ПК
4.2.2.    Прекратяване на учебните занятия
4.2.3.    Организиране извеждането на учениците и персонала на
безопасно място и даване указания за тяхното поведение, съобразно конкретната
обстановка, при непрекъсната координация с дежурния по общински съвет за
сигурност и ОКИЦ-ОУПБЗН Русе. При невъзможност за напускане на сградата,
ако нивото на водата продължава да расте, да се заемат най-горните етажи на
сградата.
4.2.4.      Извършване на проверка след извеждане на учениците на
безопасното място. Оказване долекарска помощ на пострадалите и
транспортирането им до болнични заведения
4.3 Действия след напускане на наводнената зона
4.3.1.           Класните ръководители/ръководителите на групи в детските градини уведомяват родителите за мястото, където са изведени учениците/децата. Уведомяват се и родителите на пострадалите ученици/деца и се посочва лечебното заведение, където са откарани.
4.3.2.           УЩЗБ издирва и устройва учениците, чиито семейства са пострадали
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ
1.      Наличие в близост на обекти, съхраняващи, работещи или превозващи силно действащи отровни вещества, които биха предизвикали вторични поражения при поява на снежни бури, поледици и обледявания.
2.      Органи и групи, с които ще си взаимодействат.
3.      Ред за действие.
ПК, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност, извършва следните дейности:
3.1.Осигурява режим на водните и парни инсталации, които изключват възможността от възникване на аварии и усложняване на обстановката;
3.2.Осигурява почистването и опесъчаването на района пред и в двора на сградите;
3.3.Поддържа непрекъсната връзка с Общински щаб за координация на СНАВР за помощ и указания;
3.4. Незабавно уведомяват Щабът към РИО – гр. Русе за възникнали бедствени /аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на децата, учениците и персонала и/или произтичащата от това невъзможност за организиране на учебно-възпитателен процес.
3.5.Организира транспортирането на личния състав до местоживеенето, ако училището се намира в друго населено място или е извън населен район;
3.6.При невъзможност за придвижване до местоживеенето, организира настаняването на личния състав в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете;
3.7.Организира осигуряването на първа лекарска помощ при необходимост;
            3.8.Организира информиране на родителите и близките за здравословното състояние на личния състав и тяхното местонахождение;
            3.9.Организира информиране на личния състав за правилата за действия при създадената обстановка;
            3.10.При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до ОУПБЗН и до Щабът към РИО – гр. Русе за временно прекратяване на учебните занятия.
            4.Места за настаняване.
 
ЧАСТ ПЕТА
 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА ХОРАТА
 
1.Органи и групи, с които ще си взаимодействат.
2.Ред за действие.
·        След получаване на сигнал от ОУПБЗН - дежурни в ОКИЦ осигурява връзка между обекта и училищния щаб с цел бързо оповестяване на училището за станалата авария;
·        Бързо оповестяване намиращите се в училището ученици, учители и обслужващ персонал и даване на указания за действие;
·        Организира бързото извеждане на учащите се в посока перпендикулярна на разпространението на токсичния облак;
·        Изготвя и предава донесения до дежурния по общински сьвет за отбрана за сьздалата се обстановка;
·        Осигурява охрана на училището след напускането му от учениците, учителите и персонала;
·        Осигурява връзка с органите на РЗИ за анализ на въздуха в класните стаи и получава необходимото разрешение за възстановяване на учебния процес;
·        Осигурява МП в случаите, когато има обгазени или пострадали.
 
ЧАСТ ШЕСТА
 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО
Дейността на комисията, сьставьт и задачите на групата за противопожарна защита се основава на изискванията и дадените указания от РУПБЗН и разработения под нейно ръководство план за действие при пожар.Сьщият е неразделна част от този типов план.
Задължения на длъжностните лица при възникване на пожар вПГПТ,
Учебни работилници, общежитие
        1. Съобщаване за пожара на тел.112
            Лицето, открило пожара веднага оповестява Директора и педагогическия персонал.
                    2. Оповестяване на пребиваващите в сградата за възникналия пожар
            Незабавно се съобщава на пребиваващите в сградата (ПГПТ, учебни работилници, общежитие) за възникналата опасност – чрез хора. Посочва се мястото на възникване на пожара, пътищата и изходите за напускане на сградата! Съобщава се със силен, ясен и спокоен глас: ВНИМАНИЕ! ПОЖАР! ВСИЧКИ БЪРЗО ДА НАПУСНАТ СГРАДАТА, СПОКОЙНО И БЕЗ ПАНИКА!
                                                           Изпълнители: Директор,пом.-директор,охрана
                                                                                      (портиер), дежурен възпитател
 
             3. Евакуация на застрашените хора или имущество от сградата.Обслужващия персонал проверява дали всички са информирани за опасността и дали всички са напуснали сградата. Проверяват се всички етажи, помещения, апартаменти.Започва се от последния (най-горния) етаж.Служителите указват най-кратките използваеми пътища и помагат при евакуирането на учениците.Изходите и порталите се отварят.
                                                           Изпълнители: Учители, възпитатели
 
       4. Проверка на списъчния състав с фактически евакуираните.
След напускане на сградата се оказва помощ на евентуално пострадалите и се извършва проверка за проверка за броя на евакуиралите се.При установяване на липса на хора да се докладва на дежурния от РУПБЗН Уведомяват се медицинските органи от Спешна помощ на тел. 112 за оказване на помощ на пострадалите.Осигурява се дежурство и се ограничава достъпа на ученици на мястото на пожара до пристигане на длъжностните лица,установяващи причините за възникване на пожара.Създава се организация за евакуация на имущество от сградите.
                                                           Изпълнители: Учители по класни стаи, работилници,                                                                                                 възпитатели по етажи
                  5. Посрещане на противопожарните автомобили.
            На служителите от РУПБЗН се дава точна и обективна информация за:
-         етажи и помещения, където е възникнал пожара (какво гори, лесно запалими течности, ел.табла и др.);
-         посочва се мястото и пътя за достигане до пожара;
-         евакуирани ли са всички хора от сградата;
-         има ли опасност от експлозия;
-         има ли пострадали хора;
-         местоположението на главните ел.табла;
-         изключено ли е ел.напрежението, от кого и от къде;
-         местата за външните противопожарни хидранти (водоеми);
-         информация за вътрешните уреди и съоръжения за гасене;
-         уведомява се за предполагаемите загуби от пожара;
        Изпълнители:помощник-директор,охрана (портиер)
   6. Участие на служителите в гасенето на пожара.
След евакуацията на всички хора от сградите, проверка на списъчния състав, оказване на първа помощ на пострадалите и уведомяване на медицинските органи от “Спешна помощ” при наличие на пострадали, всички служители се включват в гасенето на пожара и евакуацията на имуществото.
Изпълнители: педагогически и обслужващ                                                         персонал,възпитатели
               7. Информиране на ръководството.
            Ако Директора или координатора по осигуряване на пожарната безопасност отсъстват от обекта, те се издирват от най-близкия телефон и се уведомяват за пожара.
                                                           Изпълнители: охрана /портиер/
Приложения:
1.– схема за оповестяване на персонала при пожар
2. Приложение № 3 – схема на обекта
 
ЧАСТ СЕДМА
 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ
 
1.1.            Дейност на комисията преди радиоактивното замърсяване-изразява се в определени превантивни мероприятия, които се предават от директора под формата на указание или заповед.По важните от тях са:
·        Във всяка учебна стая да се осигури един прозорец за проветряване, покрит с плътен памучен плат;
·        Всички останали прозорци да се херметизират от специалистите по РХЗ начини;
·        Да се подготви прекратяване на учебните занятия вън на открито, както и всички извьн училищни дейности, изискващи сьбирането на много ученици на едно и сьщо място като излети, екскурзии, конференции и т.н.;
·        Всички ученици, учители и обслужващ персонал да си подготвят памучно-марлени превръзки;
·        Да се подготвят табелки: ”Водата забранена за пиене”.
·        Ако се получат указания от Общинската комисия за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност да се организира и проведе от медицинско лице.
·        В часа на класния рьководител да се разясни на учениците, какво трябва да бьде тяхното поведение след утаяването на радиоактивния прах;
·        Да се акцентира вьрху завишените изисквания кьм тяхната лична хигиена.
 
1.2.            Дейност на щаба след радиоактивното замърсяване:
·        Проветряването да става за кратко време и само през прозореца с опънат плътен памучен плат;
·        Забранява се излизането на учениците извън сградата до второ нареждане;
·        Забранява се пиене на вода от водопровода до второ нареждане;
·        Движението извън училището да става само с памучно-марлени превръзки;
·        Забранява се метенето. Почистването да става само с прахосмукачка и поливане с вода;
·        Площадките пред училището да се измиват ежедневно с вода;
·        Забранява се тичането по коридорите и стаите, за да не се вдига прах.
·        Пред входовете, на стълбищата да се поставят мокри изтривалки, които да се перат ежедневно;
·        До осмото денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка.
 
ЧАСТ ОСМА
 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ
 
1. Училищният щаб за защита при бедствия в ПГПТ „А.Ц.Буров” – гр. Русе действа, съгласно приетия План за противодействие на тероризма /Решение на МС № 745/26.11.2008 г./, който предвижда комплекс от мерки, фокусирани върху превенцията и защитата от терористични заплахи.
Основната цел на щаба е недопускане извършването на терористични действия на територията на училището, предотвратяване на проникването, защита на учениците и персонала и ограничаване на евентуални терористични действия.
2. Органи и групи, с които ще си взаимодействат.
3. Ред за действие.
·        След получаване на сигнал за терористичен или диверсионен акт, незабавно трябва да се информира Председателя на щаба. Служителят докладва за полученото обаждане относно подробностите по формуляр – рапорт – Приложение № 8.
·        Председателя информира Щаб към РИО – гр. Русе, Координационен център за противодействие на тероризма в ДАНС, МВР и др. отговорни служби.
·        Бързо оповестяване намиращите се в училището ученици, учители и обслужващ персонал и даване на указания за действие;
·        Организира бързото извеждане на учащите се;
·        Осигурява и охрана на училището след напускането му от учениците, учителите и персонала;
 
 
Директор:……………………….
                                                                                                    /инж.Анета Христова/
 
 
 
 
< Предишна   Следваща >