ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:Начало arrow Документи arrow Училищни arrow Вътрешни правила за прилагане на етичен кодекс от служителите ба ПГПТ

Вътрешни правила за прилагане на етичен кодекс от служителите ба ПГПТ Печат Е-мейл
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ
“АТАНАС ЦОНЕВ БУРОВ” – гр. РУСЕ
 
 
УТВЪРЖДАВАМ,
                                                                               ДИРЕКТОР:
                                                                                                                             / инж. Анета Христова/
 
 
ВЪТРЕШНИ     ПРАВИЛА
 
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА EТИЧНИЯ КОДЕКС
 
ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - ГР. РУСЕ 
 
 
 
ГЛАВА ПЪРВА
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1 Тази система определя механизмите за наблюдение, установяване на нарушения, докладването, предприемането на мерки и огласяването на предприетите марки по спазването на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация ( Етичния кодекс ) с цел да се гарантира спазването на нормите му.
 
Чл. 2 Системата се прилага за спазване на принципите на законност, обективност, безпристрастност и демократичност.
 
 
ГЛАВА ВТОРА
 
МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - ГР. РУСЕ
 
Чл. 3 (1)Директорът на ПГПТ „А.Ц.Буров” – гр. Русе осъществява наблюдение за спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси, като създава Комисия по етика от 5 члена. 
(2) В състава на Комисията по етика се включват представители на: ръководството, педагогическия и непедагогически персонал.
(3) Членовете се избират от Общото събрание на учебното заведение за срок от една година.
(4) Комисията се избира в началото на всяка учебната година.
 
Чл. 4(1)Комисията по етика:
- разглежда жалби, свързани със спазването на Етичниякодекс;
- дава задължителни тълкования на Етичния кодекс;
- предлага предприемане на последващи действия;
(2). Комисията по етика може да приеме Правилник за дейността си, който сеутвърждава на заседание на Общото събрание на училището.
 
Чл. 5 Всеки заинтересован член може да внесе жалба в Комисията по етика. За целта се създава регистър на жалбите в деловодството на учебното заведение. Постъпилите жалби се предоставят на комисията по етика в 1 дневен срок.
 
Чл. 6 Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнасяс мотивирано становище най-късно в едноседмичен срок от постъпването им.
 
Чл. 7 Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността сипред Общото събрание.
 
Чл. 8 (1) Депозиране на жалба за нарушение на Етичния кодекс
Когато в Комисията по етика се получи жалба за нарушаване на Етичния кодекс, Комисията следва да се увери, че има достатъчно информация, която да даде възможност да бъде разгледано оплакването .
(2) Жалбата следва да съдържа:
1. Данни за лицето, което подава оплакването,
2. Данни за служителя , който в случая е нарушил Кодекса, неговата месторабота;
3. Кратко изложение на действието /бездействието/, по възможност с доказателство в подкрепа на това .
(3) На първото си заседание след получаване на оплакването Комисията по етика разглежда същото и излиза с решение, дали да започне разследване и дали жалбата отговаря на изискванията, предвидени в Етичния Кодекс.
Ако Комисията прецени, че не отговаря на формалните изисквания на Кодекса, тя изпраща писмо на лицето, да отстрани нередностите, като определя срок. Ако не бъдат отстранени недостатъците на оплакването, Комисията го оставя без разглеждане .
Ако оплакването отговаря на предвидените в Кодекса изисквания, Комисията следва да извърши разследване и да даде становище по него.
(4) Действия на Комисията по етика при разследване
 Изпраща писмо до служителя, посочен в жалбата, като нарушител на Кодекса, в което го запознава с постъпилото оплакване и го поканва в срок от 14 дни да представи писмен отговор, заедно с доказателствата, на които се позовава.
 В случай, че служителят признае, че е действал в нарушение на Кодекса, се изготвя предложение за мерките, които ще бъдат взети за поправяне на ситуацията.
 В случай, че обвиненията са отхвърлени, причините за отхвърлянето трябва да бъдат ясно представени.
(5) Предложение за наказание
 Когато Комисията констатира извършването от страна на служителя на груби нарушения на Кодекса, тя представя становище на Директора, с което излиза с предложение нарушителят да бъде санкциониран. В становището се посочват обстойно мотивите на Комисията и нарушенията, които е извършил съответния служител.
 
Чл. 9Директорът след получаване на становището на Комисията по етика се запознава със случая, като взема предвид всички факти и обстоятелства и след като прецени, че служителят е нарушил Етичния кодекс може да реши:
           - да поиска от служителя да отстрани нарушението;
           - да поиска гаранции от служителя, по отношение на бъдещо поведение;
           - да поиска служителят да понесе дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда;
 
Чл. 10 (1) Помощник - директорите в ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе следят и отговарят за спазването на нормите на Етичния кодекс от педагогическия и непедагогическия персонал.
(2)          Директорът на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - гр. Русе следи и отговаря за спазването на нормите на Етичния кодекс от помощник – директорите.
(3)          В случай на отсъствие на Директора на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - гр. Русе за спазването на нормите на Етичния кодекс отговаря лицето, което го замества.
 
Чл. 11 Всички служители в ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - гр. Русе следят за спазването на нормите на Етичния кодекс от Директора на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - гр. Русе и помощник - директорите.
 
Чл. 12 Директорът, помощник - директорите, главният счетоводител, както и всички служители при работата си с инспектората могат да следят за спазването на нормите на Етичния кодекс от Началника на РИО, началниците на отдели и всички останали служители на РИО – гр. Русе.
 
Чл. 13 Всички граждани при взаимоотношенията си с ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - гр. Русе могат да следят за спазването на нормите на Етичния кодекс от Директора на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - гр. Русе, помощник - директорите и всички останали служители на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе
 
 
 
 
 
ГЛАВА ТРЕТА
 
МЕХАНИЗЪМ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - ГР. РУСЕ
 
Чл. 14 Нарушения на нормите на Етичния кодекс се установяват по сигнали (устни или писмени) от служителите на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - гр. Русе и всички граждани при взаимоотношенията си с ПГПТ „А.Ц.Буров” – гр. Русе
 
Чл. 15. (1) Сигналите за нарушение на  нормите на Етичния кодекс могат да бъдат писмени или устни.
         (2) Писмените сигнали се внасят в деловодството на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - гр. Русе и се регистрират в регистър на жалби, сигнали, молби и предложения.
         (3) Устните сигнали се представят пред Комисията по етика, извършени от служителите на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе.
         (4) Нарушения, извършени от Директора на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - гр. Русе се установяват само в писмен вид, внесен в РИО – гр. Русе.
Чл. 16 (1) Всеки подаден сигнал за нарушение на нормите на Етичния кодекс от служител на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - гр. Русе се проверява лично от Директора на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - гр. Русе не по-късно от края на следващия работен ден.
         (2) В случай, че Директорът на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - гр. Русе отсъства проверката се извършва след неговото завръщане.
         (3) Лицето, заместващо Директора на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - гр. Русе е длъжно да го информира за всички подадените сигнали по време на неговото отсъствие.
Чл. 17 (1) Установяването на нарушението задължително включва разговор с лицето, срещу когото е подаден сигнала за нарушение на нормите на Етичния кодекс с цел установяване на обективната фактическа обстановка. Когато нарушението е от служител на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - гр. Русе на разговора присъства и председателя на Комисията по етика. При необходимост могат да бъдат проведени и други действия, свързани с обективното изясняване на случая, който е сигнализиран.
         (2) При необходимост се съставя писмен протокол за подадения сигнал и установеното нарушение, който се подписва от лицето, подало сигнала; служителя срещу когото е сигнала и поне още едно лице.
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
 
МЕХАНИЗЪМ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - ГР. РУСЕ
 
Чл. 18 При констатирани с протокол по чл. 17, ал.2 от настоящата система нарушения на нормите на Етичния кодекс от служителите в ПГПТ Комисията по етика докладва писмено на Директора на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - гр. Русе.
 
 
Чл. 19 (1) Директорът, помощник - директорите, главният счетоводител, както и всички служители могат да докладват случая направо в Министерството на образованието, младежта и науката в устен или писмен вид по техен избор.
         (2) При констатирани нарушения на нормите на Етичния кодекс от Директора на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе,  помощник - директорите, както и всички служители докладват случая в писмен вид в Министерството на образованието и науката.
 
Чл. 20 (1) При констатирани нарушения на нормите на Етичния кодекс от служители на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе, гражданите докладват случая на Директора на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе в устен или писмен вид по техен избор.
         (2) При констатирани нарушения на нормите на Етичния кодекс от Директора на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе, гражданите докладват случая в писмен вид в РИО – гр. Русе.
 
 
 
ГЛАВА ПЕТА
 
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ПРИ УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - ГР. РУСЕ
 
Чл. 21 (1) Всички доклади за нарушаване на нормите на Етичния кодекс от служителите на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр.  Русе и помощник - директорите се проверяват   по реда на кодекса на труда – за служителите на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр.  Русе по трудови правоотношения.
         (2) Всички доклади за нарушаване на нормите на Етичния кодекс от Директора на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе се проверяват по ред, определен от РИО – гр. Русе.
 
Чл. 22 При безспорно установени нарушения на нормите на Етичния кодекс от служителите на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе и помощник – директори, Директорът на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе взема решение дали да се търси дисциплинарна отговорност:       по реда на кодекса на труда – за служителите на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе по трудови правоотношения.
 
Чл. 23 (1) Директорът на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе издава мотивирана заповед за налагане на дисциплинарно наказание на служителите по трудови правоотношения.
         (2) Директорът на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе издава мотивирана заповед за налагане на наказанието “Забележка” на служителите на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе по служебни правоотношения.
 
Чл. 24 Дисциплинарни наказания на служителите на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе по служебни правоотношения се налагат с писмен акт на органа по назначаването.
 
Чл. 25 Всички наложени дисциплинарни наказания за нарушения на нормите на Етичния кодекс могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по съответния административен и/или съдебен ред.
 
 
 
 
 
ГЛАВА ШЕСТА
 
МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - ГР. РУСЕ С ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ПРИ УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” - ГР. РУСЕ
 
 
Чл. 26 С всички влезли в сила дисциплинарни наказания за нарушения на Етичния кодекс на общо събрание се запознават служителите на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр. Русе.
 
Чл. 27 За запознаването с предприетата мярка се съставя протокол, който се подписва от Директора на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр.  Русе и протоколчика.
 
 
 
ГЛАВА СЕДМА
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
 
Чл. 28 Настоящата система е утвърдена със Заповед № Д – 11 – 11 - 243 / 22.12.2011 г. и влиза в сила от 01.01.2012 г.
 
Чл. 29 Изменения в настоящата система се извършват със заповед на Директора на ПГПТ “А.Ц.БУРОВ” – гр.  Русе.
 
 
 
< Предишна   Следваща >