ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:Начало arrow Матури arrow Родители на ученици могат да участват като наблюдатели на ДЗИ сесия май-юни

Родители на ученици могат да участват като наблюдатели на ДЗИ сесия май-юни Печат Е-мейл

Родители на ученици от 10 и 11 клас на ПГПТ „Атанас Ц. Буров”, които желаят да участват като наблюдатели на организирането и провеждането на ДЗИ сесия май-юни на учебната 2015-2016 година да заявят участие в училищното настоятелство.

 

НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2015 г., в сила от учебната 2015 -

2016 г.) (1) При провеждане на държавните зрелостни изпити имат

право да присъстват като наблюдатели до трима представители на

родителите на учениците от училището, в което се провежда

държавният зрелостен изпит.

(2) Представителите на родителите по ал. 1 се определят до 30

дни преди изпитния ден от училищното настоятелство, а за

училищата, към които няма регистрирани училищни настоятелства - от

родителите на учениците в паралелките от Х и ХI клас.

(3) Когато родителите на учениците в паралелките от Х и ХI клас

определят повече от трима представители, педагогическият съвет

избира от тях до трима на случаен принцип.

(4) Представители на родителите не могат да бъдат:

1. родители на зрелостници;

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;

3. лица със завършено висше образование по специалност от

професионално направление съгласно Класификатора на областите на

висше образование и професионалнитe направления, приет с ПМС №

125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния

предмет.

(5) Липсата на обстоятелства по ал. 4 се удостоверява от

представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от

министъра на образованието и науката.

(6) Представителите на родителите имат следните права:

1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди

началото на държавния зрелостен изпит;

2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и

коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в

съответната зала, изпитните материали, помощните материали,

консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл

от учебни предмети;

3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сграда на

училището;

4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за

правилното протичане на изпита;

5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите;

6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на

съответното училище на протоколите за провеждане на държавния

зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както

и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се

зрелостници;

7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за

провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на

училището или до началника на регионалния инспекторат по

образованието.

(7) Представителите на родителите нямат право на достъп до

изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на

държавния зрелостен изпит.

 
< Предишна   Следваща >