ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:Начало arrow Твоят час arrow Проект Твоят час 2016-2017

Проект Твоят час 2016-2017 Печат Е-мейл

 

ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

• развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;

• преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;

• повишаване на образователните постижения в определени научни области;

• включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.
Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г.

Повече за проекта Училищен механизъм за идентифициране на извънкласните дейности в ПГПТ „Атанас Ц. Буров” – Русе по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, за учебната 2016/2017 година.

I. Въведение и цели.

Настоящият механизъм се разработва във връзка с участието на гимназията в проекта „Твоят час“. Той има за цел да проучи какви са интересите на учениците към извънкласни занимания. Училищният механизъм определя още избора на ръководители за идентифицираните дейности. Училищният механизъм е разработен от педагогическите специалисти, съвместно с представители на Обществения съвет „Твоят час“.

II. Извънкласни дейности.

1. Проучване на интересите на учениците. Интересите на учениците и нагласите им за включване в извънкласни дейности се проучват чрез анкетно проучване (Приложение към Инструкцията на проекта „Твоят час“). Анкетното проучване се реализира в писмена форма. В рамките на час на класа учениците от всеки клас попълват индивидуално анкетата. Данните от анкетата служат за първоначална диагностика на нагласите и интересите на учениците, от какви дейности имат нужда, в какви клубове са участвали досега или продължават да участват.

2. Ръководители на извънкласни дейности. Педагогическите специалисти попълват заявление, в което заявяват желанието си да водят извънкласни дейности; тематичната област, в която ще водят дейност, и минималната и максималната големина на групата от ученици. При избирането на ръководители от подадените кандидатури се взема под внимание опитът на преподавателите в дадената тематична област. Предимство е, ако те преподават на учениците по дадения предмет, тъй като имат най-директни и точни наблюдения за развитието на учениците, техните силни страни и области за подобрение.

3. Групи за извънкласни дейности по интереси. На база на анкетното проучване за интересите на учениците, предлаганите дейности от педагогически специалисти и външни експерти чрез платформата „Твоят час“ се изготвя списък с извънкласни дейности, в които учениците могат да се включат през учебната 2016/2017 г. Списъкът се разпространява сред учениците на училището и се поставя на таблото за съобщения в сградата на ПГПТ „Атанас Ц. Буров”. Чрез подаване на заявление учениците декларират желанието си за включване в определена извънкласна дейност.

4. Състав на групите за извънкласни дейности по интереси
Групите за извънкласни дейности са с максимален брой 25 деца, като всеки ръководител определя капацитета на неговата група спрямо специфичните изисквания на тематичната област. Съставът на групите се определя на база подадените заявления от учениците по първо желание. При невъзможност за сформиране на група, се вземат под внимание дейностите, поставени на второ и трето място.
При подадени заявления над максималния брой се разглежда възможност за сформиране на допълнителна група или диференциране на учениците. По преценка на ръководителя определени ученици могат да бъдат насочени към друга група или дейност, по-подходяща за развиване на техните таланти. ПГПТ „Атанас Ц. Буров” се стреми да отговори максимално на желанията на учениците за включването им в извънкласни дейности спрямо възможностите на училището.

III. Заключение.

Училищният механизъм за идентифициране на извънкласните дейности по проект „Твоят час“ се прилага от педагогическите специалисти в ПГПТ „Атанас Ц. Буров” спрямо крайните срокове на проекта и училищната динамика. Ако е приложимо, механизмът може да бъде обновяван спрямо нуждите на проекта, учениците и ръководителите на групи.

Сайт на проекта - http://tvoiatchas.mon.bg

 
Следваща >