ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:Начало arrow Проекти arrow „Рамо до рамо за европейско професионално образование и обучение в промишления дизайн"

„Рамо до рамо за европейско професионално образование и обучение в промишления дизайн" Печат Е-мейл

 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ (КД 1)

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров“ – Русе за пореден път спечели проект за образователна мобилност по Програма „Еразъм+”, идентифициран под 2021-1-BG01-KA122-VET-000030791 на тема: „Рамо до рамо за европейско професионално образование и обучение в промишления дизайн чрез приложен софтуер“ по секторна програма „Еразъм+”, ключова дейност 1: „Професионално образование и обучение“, на стойност 59 053 Евро.

Проектът ще се осъществи от ПГПТ „Атанас Буров“ в качеството на водеща организация, в сътрудничество с партньорските организации Sistema Turismo s.r.l. – Италия и TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. – Испания.

Заложените дейности ще се осъществят през периода 01.09.2021 г. – 28.02.2023 г.

Бенефициенти по настоящия проект ще бъдат 5 учители преподаващи на ученици със специални образователни потребности в ПГПТ "Атанас Буров".

Място на провеждане на обучението в град Малага, Испания.

Период на мобилност - 1 седмица от 03.04.2022 г. (неделя) до 09.04.2022 г. (събота).

Основните нужди на учителите в проекта са увеличаване на възможностите за обучение и компетентност за работа с ученици със СОП. Нужда от повишаване на мотивацията за работа и прилагане на иновативни методи с цел приобщаване на ученици със СОП. Целта на проекта е да осигури усвояване на нови практики в предоставянето на образователни услуги на деца със специални образователни потребности (СОП) в масовите паралелки.

Съгласно подписана програма планираните дейности са: визити и работни срещи, обмяна на опит и иновационни практики, тренинги, дискусии, наблюдение на работен процес в училища и центрове където се обучават ученици със СОП.

Бенефициенти по настоящия проект ще бъдат 18 ученици от всички специалности в училище, от които двама със специални образователни потребности (СОП), както и трима преподаватели в качеството на придружаващи лица ще проследят изпълнението на предвидените дейности.

Място на провеждане на обучението в град Римини, Италия.

Период на мобилност - 2 седмици от 26.06.2022 г. (неделя) до 09.07.2022 г. (събота).

Съгласно предвидената програма, с цел гарантиране на справедливост и прозрачност, подборът на бенефициентите ще се проведе от независима комисия, като класирането ще се извърши на два етапа, по предварително определени критерии. Одобрените на първия етап на класиране ученици ще преминат допълнителна професионална подготовка от 20 часа, след което ще положат изпит. Бенефициенти по проекта ще бъдат учениците, постигнали най-добри резултати след двата етапа на класиране.

Основанията ни за участие в проекта са търсене на нови подходи в професионалното образование и по-конкретно в обучението по приложни програмни продукти, и в образованието на деца със специални потребности, чрез ползване на европейския опит и практики, подобряване качеството на практическата подготовка на бъдещите специалисти и запознаване с иновациите в компютърното проектиране. Необходимостта от проекта е наложена от все по-бързото развитие на информационните технологии, като пряка или съпътстваща дейност в проектирането и създаването на стоки, промишлени изделия и услуги в световен мащаб. Учениците да се адаптират към реалната работна среда в Европа, да придобият адекватна нагласа, да усвоят умения за работа с модерно и високотехнологично оборудване, да разширят езиковите и културните си познания, които в последствие да прилагат при професионалната си реализация.

Партньорите от Испания и Италия са натоварени с настаняването, организацията и провеждането на предвидената практика в реална работна среда.

Дейностите по проекта се осъществява със съдействието и финансовата подкрепа на ЕС по програма „ЕРАЗЪМ+” ключова дейност 1: „Професионално образование и обучение“, администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Цялата отговорност за настоящата информация се носи от ПГПТ "Атанас Буров" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на програма „ Еразъм+”.

Всяка конкретна процедура, свързана с дейностите по проекта (изпити, подбор на ползватели, подбор на ръководители, пътуване, застраховка, провеждане на практиката) се организира от членовете на екипа, със заповед на директора и протоколи от извършените дейности по управление на проекта.

 

 
Следваща >