Училищно настоятелство

 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО


Училищно настоятелство при Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров”- Русе е сдружение с дейност в частна полза, регистрирано от Русенски окръжен съд с решение №2273 от 22.10.2002г. по ЗЮЛНЦ.


Основна цел на настоятелството е да работи за развитието на обучението и възпитанието на учениците в Професионална гимназия по промишлени технологии „А.Ц.Буров”- Русе и за утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество.


Настоятелството изпълнява следните задачи:


-обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на училището, както и решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на училището;


-грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;


-подпомага училището за възстановяване и увеличаване на училищните имоти, за тяхното ефективно стопанисване и целесъобразно използване;


-подпомага изграждането и поддържането на материално- техническата база;


-подпомага създаването и реализирането на възпитателно- образователните програми по интересите и проблемите на учениците;


-подпомага и съдейства за включване на родителите при работата в училище и извън него с учениците.


Дейности:


-урежда ученически и благотворителни вечери, изложби, срещи, концерти и балове;


-организира участие в благотворителни мероприятия и актове на милосърдие;


-чрез свои представители участва в обмен на информация със сродни и други организации в страната;


-събира финансови и материални средства за обезпечаване дейности на учениците;


-участва самостоятелно или съвместно с други организации и фирми в проекти, финансирани от държавата и други организации и фирми.


Уважаеми родители, бивши ученици, общественици, граждани,

 

С Вашата помощ можем да направим заедно много за повишаването на качеството на българското образование и възпитанието на нашите деца като свободни, мислещи и можещи личности!


IBAN: BG36BPBI79211041064801

BIC код: BPBIBGSF